ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย

ภรณ์พักตรา ศักดา: ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย. นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย, 29.10.2015.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @misc{ศักดา2015,
  title = {ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย},
  author = {ภรณ์พักตรา ศักดา},
  year = {2015},
  date = {2015-10-29},
  booktitle = {การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 "บูรณาการงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม"},
  address = {มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย},
  howpublished = {นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์},
  keywords = {Presentation, ท่าอากาศยานสมุย, ผู้โดยสาร},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {presentation}
  }