ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี

ธนาวิทย์ บัวฝ้าย: ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี. 2014, (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี).

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤษติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentel Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้เชิงสถิติเชิงพรรณนา ในการอธิบายผลข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพโสด โดยมีอายุระหว่าง 25-34 ปี และมีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ โดยมีสัญชาติอเมริกาและอังกฤษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อปีอยู่ในช่วง 40,001-50,000 ดอลล่าห์สหรัฐ และมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในรอบ2 ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก และเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่นๆในรอบ2 ปีที่มามีจำนวนมากกว่า 2 ครั้ง สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการพักผ่อน ซึ่งช่องทางนี้ที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวคือช่องทางทางอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคาดหวังทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ปัจจัยด้านที่พักมีความสวยงาม และแตกต่างโดดเด่นจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ปัจจัยแหล่งท่องท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ปัจจัยทางด้านราคาที่มีความคุ้มค่า และปัจจัยทางด้านอัธยาศัยไมตรีของผู้คน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและเดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ และพำนักในอำเภอเกาะสมุยประมาณ 1-5 โดยพาหนะที่ใช้ในการเดินทางกลับคือเครื่องบินโดยสาร ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านี้นิยมพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทและมีการจัดการจองห้องพักด้วยตนเอง สำหรับของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมซื้อคือเสื้อผ้า และในอีก 2 ปีข้างหน้านักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอำเภอสมุยซ้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่ออำเภอเกาะสมุยอยู่ในระดับดี และในปีถัดไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงไม่กลับมาท่องเที่ยวอำเภอสมุยอีก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอสมุยอยู่ในระดับมากไม่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสถานที่พักแรม ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ด้านร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสินค้าที่ระลึกหรือของฝาก ด้านการจัดนำเที่ยว และด้านคุณภาพการให้การบริการ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยคือ หาดเฉวง ราคาของห้องพักที่สมเหตุสมผล จำนวนเที่ยวเรือที่ข้ามฝากมีปริมาณเพียงพอ การใช้บริการสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ จำนวนสถานที่แลกปลี่ยนเงินตราประเทศที่เพียงพอ กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการใช้บริการสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ

  BibTeX (Download)

  @book{บัวฝ้าย2014,
  title = {ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี},
  author = {ธนาวิทย์ บัวฝ้าย},
  year = {2014},
  date = {2014-01-31},
  abstract = {การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤษติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentel Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้เชิงสถิติเชิงพรรณนา ในการอธิบายผลข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย
  	ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีสถานภาพโสด โดยมีอายุระหว่าง 25-34 ปี และมีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ โดยมีสัญชาติอเมริกาและอังกฤษ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อปีอยู่ในช่วง 40,001-50,000 ดอลล่าห์สหรัฐ และมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า
  	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในรอบ2 ปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก และเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่นๆในรอบ2 ปีที่มามีจำนวนมากกว่า 2 ครั้ง สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการพักผ่อน ซึ่งช่องทางนี้ที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวคือช่องทางทางอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความคาดหวังทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ปัจจัยด้านที่พักมีความสวยงาม และแตกต่างโดดเด่นจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ปัจจัยแหล่งท่องท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ปัจจัยทางด้านราคาที่มีความคุ้มค่า และปัจจัยทางด้านอัธยาศัยไมตรีของผู้คน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและเดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ และพำนักในอำเภอเกาะสมุยประมาณ 1-5 โดยพาหนะที่ใช้ในการเดินทางกลับคือเครื่องบินโดยสาร ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหล่านี้นิยมพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทและมีการจัดการจองห้องพักด้วยตนเอง สำหรับของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมซื้อคือเสื้อผ้า และในอีก 2 ปีข้างหน้านักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอำเภอสมุยซ้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่ออำเภอเกาะสมุยอยู่ในระดับดี และในปีถัดไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงไม่กลับมาท่องเที่ยวอำเภอสมุยอีก
  	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอสมุยอยู่ในระดับมากไม่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้านสถานที่พักแรม ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ด้านร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสินค้าที่ระลึกหรือของฝาก ด้านการจัดนำเที่ยว และด้านคุณภาพการให้การบริการ
  	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยคือ หาดเฉวง ราคาของห้องพักที่สมเหตุสมผล จำนวนเที่ยวเรือที่ข้ามฝากมีปริมาณเพียงพอ การใช้บริการสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ จำนวนสถานที่แลกปลี่ยนเงินตราประเทศที่เพียงพอ กิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการใช้บริการสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ
  },
  note = {ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี},
  keywords = {Attitude and Satisfaction of Foreign Tourists, Behavior},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }