ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย

ภรณ์พักตรา ศักดา: ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย. 2014.

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้โดยสารโดยรวม ที่มีการบริการภายในท่าอากศยานสมุุยและเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้โดยสารชาวไทยและต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ที่เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานสมุย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ T-test และ F-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสมุย อยู่ในระดับมาก โดยแบ่งความพึงพอใจรายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานด้านการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ สุดท้ายด้านบุคคลากร พนักงาน ตามลำดับและความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสาร ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุยอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และสัญชาติ ของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ควรเพิ่มบริการร้านอาหารในบริเวณอาคารโดยสารให้มากขึ้นและหลากหลายชนิด และควรเพิ่มรถรับส่งผู้โดยสารจากอาคารโดยสารไปขึ้นเครื่องให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานสมุยเป็นจำนวนมาก เมื่อมีรถรับส่งน้อยทำให้ผู้โดยสารต้องรอนานและใช้บริการแออัดเกินไปต่อเที่ยว เป็นต้น

This study is to analyses the customers' satisfaction with the Samui International airport service and to resolve into diffence of satisfaction caused by personal factors. there were 400 repondents who both are Thais and foreeign passengers at Samui International airport. Indicating method used in this research is questionnaire, analysis process data by ready-to-use program for Socail Science Research. This research used both statistic by analysing data is descriptive statistic; frequency, percentage, average, standard deviation and inference statistic; T-Test statistic and F-Test for verifying the targeted assumption. According to the study, it indicates that the average customer satisfaction with the services at Samui International Airport is in high level. Satisfaction is gradeed by the most following relevant concerns to less; airport security and safety service, location and environment, facilities and the airport service agents respectively. This research tells that passenger satisfaction with the airport services are in various levels of comfort caused by the various personal factors; gender, age, level of education, and nationality. Researher would like to suggest that airport anthority take into account about adding more restaurants in passenger terminal with the the variety of foods, and providing airport shuttle service more frequently from boarding gate to airplane. Now that there are many passengers at Samui airport, the number of shuttle bus services is not consistent with demands remands resulting in long waiting for next bus and very crowded bus per teip.

  BibTeX (Download)

  @book{ศักดา2014,
  title = {ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย},
  author = {ภรณ์พักตรา ศักดา},
  year = {2014},
  date = {2014-01-01},
  pages = {94},
  abstract = {การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้โดยสารโดยรวม ที่มีการบริการภายในท่าอากศยานสมุุยและเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคล จำนวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้โดยสารชาวไทยและต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ที่เคยใช้บริการภายในท่าอากาศยานสมุย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ T-test และ F-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสมุย อยู่ในระดับมาก โดยแบ่งความพึงพอใจรายด้านจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานด้านการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ สุดท้ายด้านบุคคลากร พนักงาน ตามลำดับและความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสาร ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุยอันเนื่องมาจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และสัญชาติ ของผู้โดยสารที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ควรเพิ่มบริการร้านอาหารในบริเวณอาคารโดยสารให้มากขึ้นและหลากหลายชนิด และควรเพิ่มรถรับส่งผู้โดยสารจากอาคารโดยสารไปขึ้นเครื่องให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานสมุยเป็นจำนวนมาก เมื่อมีรถรับส่งน้อยทำให้ผู้โดยสารต้องรอนานและใช้บริการแออัดเกินไปต่อเที่ยว เป็นต้น
  
  This study is to analyses the customers' satisfaction with the Samui International airport service and to resolve into diffence of satisfaction caused by personal factors. there were 400 repondents who both are Thais and foreeign passengers at Samui International airport. Indicating method used in this research is questionnaire, analysis process data by ready-to-use program for Socail Science Research. This research used both statistic by analysing data is descriptive statistic; frequency, percentage, average, standard deviation and inference statistic; T-Test statistic and F-Test for verifying the targeted assumption. According to the study, it indicates that the average customer satisfaction with the services at Samui International Airport is in high level. Satisfaction is gradeed by the most following relevant concerns to less; airport security and safety service, location and environment, facilities and the airport service agents respectively. This research tells that passenger satisfaction with the airport services are in various levels of comfort caused by the various personal factors; gender, age, level of education, and nationality. Researher would like to suggest that airport anthority take into account about adding more restaurants in passenger terminal with the the variety of foods, and providing airport shuttle service more frequently from boarding gate to airplane. Now that there are many passengers at Samui airport, the number of shuttle bus services is not consistent with demands remands resulting in long waiting for next bus and very crowded bus per teip.},
  keywords = {ท่าอากาศยานสมุย, ผู้โดยสาร},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }