โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
GED1001 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (3)
GED1002 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (3)
GED1003 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3)
GED1004 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (3)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
GED2001 : พุทธทาสศึกษา (3)
GED2002 : ปรัชญากับชีวิต (3)
GED2003 : การพัฒนาตน (3)
GED2004 : สุนทรียศาสตร์ (3)
เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
GED3001 : วิถีโลก (3)
GED3002 : วิถีไทย (3)
GED3003 : กฎหมายกับสังคม (3)
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต
GED4001 : วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (3)
GED4002 : การคิดและการตัดสินใจ (3)
GED4003 : คอมพิวเตอร์กับชีวิต (3)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชา
จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ITR0001 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (3)
ITR0002 : จิตวิทยาบริการ (3)
ITR0009 : ศิลปะการต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (3)
ITR2001 : อุตสาหกรรมการบิน 1 (3)
ITR2002 : อุตสาหกรรมการบิน 2 (3)
ITR2003 : ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน 1 (3)
ITR2004 : ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน 2 (3)
ITR2005 : การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบิน (3)
จำนวนไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (เอก)

ให้เรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (กลุ่มวิชาภาษาที่ 3)

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชา
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต