ผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์

2015

3.

ภรณ์พักตรา ศักดา

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย Presentation

นำเสนอโดยใช้โปสเตอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย, 29.10.2015.

BibTeX

2014

2.

ธนาวิทย์ บัวฝ้าย

ทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี Book

2014, (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี).

Abstract | BibTeX

1.

ภรณ์พักตรา ศักดา

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ที่มีต่อการบริการภายในท่าอากาศยานสมุย Book

2014.

Abstract | BibTeX