คณะกรรมการสาขา

นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา
นางสาวภรณ์พักตรา ศักดา
ประธานกรรมการ
ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง
ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจารีย์ พรหมณะ
นางสาวจารีย์ พรหมณะ
กรรมการ
นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย
นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย
กรรมการ
ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
กรรมการ