ข้อมูลหลักสูตร

notfoundimageหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ชื่อหลักสูตร   ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Industry (Airline Business)

ชื่อปริญญา   ชื่อเต็มภาษาไทย ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)

ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Airline Business)   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Airline Business)

หลักสูตร     4 ปี

คุณสมบัติสาขาวิชาธุรกิจการบิน

          เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งมีความรอบรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินทุกสาขา ทั้งภาคพื้นดินและบนอากาศ โดยเน้นผู้เรียนรู้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน เช่น บุคลิกภาพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบิน

 ปรัชญา

          มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่บ่มสำนึกเพาะทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตบริการ และการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจในระดับชาติและสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ

          สามารถประกอบอาชีพได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (ขนส่ง ผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า) เช่น บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัทนำเข้าและส่งออก บริษัทการบินพาณิชย์ บริษัทจำหน่ายตั๋วโดยสาร ท่าอากาศยาน งานบริการ ภาคพื้นดิน (Ground Handling Service)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาทิ – พนักงานบริการบนเครื่องบิน
– พนักงานบริการภาคพื้นดิน/รับจองและจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
– พนักงานบริการในห้องพักรับรองพิเศษของสายการบิน
– ผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรมพนักงานบริการภาคพื้นดิน
– หัวหน้าฝ่ายดูแลผู้โดยสารพิเศษ
– หัวหน้าฝ่ายจัดการคลังสินค้า

แนวทางการศึกษาต่อ

          บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันที่เปิดสอนด้านสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (Aviation Business Management) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ